TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Giá đi vào hợp lưu của kênh giá ngày và kháng cự mạnh trước đó.
Histogram phân kỳ giảm - lực mua đang yếu dần
Kỳ vọng DXY sẽ giảm về vùng 90 hoặc 89.2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.