TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY vẫn đang trong sóng (iv) . Mô hình sóng (iv) nà có thể là abc. Sóng c hiện tại chưa có dấu hiệu kết thúc. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi break trend đễ xác nhận. Khi đó tôi tin chắc rằng bạn sẽ có những điểm vào lệnh đẹp cho các cặp liên quan USD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.