NguyenThang33

DXY index - Short

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Khả năng giá sẽ xuống theo biểu đồ