TrinhFX

DXY Tháng 9 Tháng 10/2021

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
PT DXY theo sóng Elliott - Khung Mn . DXY đang tạo sóng hồi B

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.