DatTong

DXY, Dự đoán xu hướng lên trong dài hạn.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY , Dự đoán xu hướng lên trong dài hạn.