KhaiGuru

DXY | Còn khả năng tăng tiếp

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY
Sau khi tăng lên vượt quay mốc 103.023, DXY đã quay lại Retest vùng giá này sau đó tăng tiếp.
Khả năng sẽ tiếp tục tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.