URIFX

USD => hình thành trend giảm

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Giá trong giai đoạn hình thành structure mới, lực mua sẽ tạo thành channel, từ đó có thế 4cast tiếp điểm rơi tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.