AmberForexGold

Nhận định DXY 5/6 - 9/6

CAPITALCOM:DXY   US Dollar Index
DXY có phục hồi sau khi chạm vùng hỗ trợ 102.9, với những thông tin hiện tại chưa xác định được xu hướng chính của DXY. Có thể quay lại vùng kháng cự 104.2 trong tuần này gây áp lực cho vàng và các cặp liên quan. Tuần này có thể sideway trong khoảg 103 khá ít tin tức kinh tế trong tuần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.