dinhchien

DXY - Vẫn trong xu hướng tăng

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hàng tuần (I), (II) (III): Xuống, đang ở sóng (I) đến (II)
Hàng ngày I, II, III: Xu hướng tăng, nằm ở sóng X đến XI
H4 (1), (2), (3): xu hướng giảm, đang ở sóng (2) đến (3)
H1 1, 2, 3: Xu hướng tăng, là từ 2 đến 3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.