dinhchien

DXY - Vẫn trong xu hướng tăng

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hàng tuần (I), (II) (III): Xuống, đang ở sóng (I) đến (II)
Hàng ngày I, II, III: Xu hướng tăng, nằm ở sóng X đến XI
H4 (1), (2), (3): xu hướng giảm, đang ở sóng (2) đến (3)
H1 1, 2, 3: Xu hướng tăng, là từ 2 đến 3