TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Về cấu trúc thị trường:
 • Giá hiện tại đang tạo mô hình 2 đỉnh
  Ngoài ra chưa có cấu trúc Lower low vì trong khung H4 ta chưa thể nhận định một xu hướng giảm. Sau khi tạo đỉnh giá có tạo một đợt hồi về vùng 0.382
  Con sóng tăng hiện tại có thể là Zigzag hoặc impulse, nếu phá hỗ trợ bên dưới khả năng cao sẽ là zigzag , cộng với con sóng abc trước đó ta sẽ có Flat, canh sell.
  Nếu giá phá hỗ trợ phía trên thì khả năng cao là impulse. canh buy
  Ở khung Daily, bản thân con sóng C cũng có thể là 1 sự khởi đầu mới, vì vậy sóng 2 nên giảm mạnh hơn
  Kết luận: bias bearish mạnh hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.