mayquanxi

Biểu đồ cho thấy giá vẫn có thể tăng lên trong vài tháng tới

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
+300pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.