TradeProPremium

Vàng giá 30 liệu đã đáy

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Với các thông tin liên quan lạm phát và những phân tích trên Te LeGram của chúng tôi, thì giá 30 hoàn toàn có khả năng là đáy trung hạn...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.