Kienthucforex

DXY breakout lên, báo hiệu tăng dài hạn

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ DXY chính thức breakout lên vào đêm qua và hoàn thành mô hình chiếc cốc - tay cầm. Vì vậy nó sẽ tăng giá trong dài hạn, mục tiêu tăng lên là các vùng 94.65, 96. 40 và 97.7.
Trong ngắn hạn nó có thể sẽ quay lại backtest vùng 93.15 trước khi tăng tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.