TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Cản màu đỏ : BUY
Cản màu xanh : CHỐT LỜI
can màu trắng : SELL
Đóng nến trên cản : CHỐT LỖ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.