URIFX

DXY: có thể down trend đã bắt đầu

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Nếu giá tiếp cận được point thứ 4, thì trend có thể đi tiếp.
Khả năng cao, giá touch biên dưới của channel.
Break channel, chờ trade pullback.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.