TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Đồng USD được nhận định sẽ có một chu kỳ sóng tháng giảm dài và mạnh. Tổng thời gian dự kiến con sóng giảm này khoảng 4-6 tháng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.