URIFX

DXY #Đồng xanh có tăng thêm?

Giá lên
URIFX Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Wave cuối cùng trước khi rơi rất mạnh... :D
Bình luận:

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.