tuyenntit

DXY có thể tăng trong thời gian tới !

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY thay đổi cấu trúc tại H1, đây là 1 tín hiệu giá có thể tăng sau tin NF và tin lãi suất từ Hoa Kỳ.

Vùng supply mạnh 102.2. Giá vượt qua thì sẽ hướng lên mốc 102.8.

Ưu tiên BUY !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.