NgocHaiPearlie

DXY - USD Index chỉ chờ breakout.

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Giá đang tích lùy tương đối lâu, khả năng tăng điều chỉnh cần chờ xác nhận thêm ...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.