TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang sideway trong mô hình tam giác. Khả năng sẽ phá lên và tiếp tục tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.