TradeProPremium

DXY Hình thành Cờ hiệu Tăng giá

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY Hình thành Cờ hiệu Tăng giá. Sự mạnh lên của đồng đô la trong thời gian ngắn hạn tới.

Biểu đồ ngày
Biểu đồ tuần

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.