Lasttrader
Giá lên

DXY Forecast Week 2017 May 15-19

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Orders:

BUY 98.75 SL 98.40 TP 101.25

SELL 101.25 SL 102.55 TP 100.20