Kienthucforex

Chờ DXY tạo đáy trong tuần sau

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
hiện tại, DXY đang gần tới vùng hỗ trợ quan trọng và có thể nó sẽ tạo đáy tại vùng 105 sau đó sẽ hồi trong 1-2 tuần.

Chiến lược như trên biểu đổ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.