TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Welcome, traders.

By "following", you can always get new information quickly.
Please also click "Like".
Have a nice day.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.