congminh222

DXY Bán xuống

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
ko trade con này bao giờ nhưng mà thấy cái mô hình đẹp đẹp vào up nghịch xem đúng sai thế nào

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.