Jayce_Pham

DXY_Kỳ vòng xu hướng ngắn hạn

Jayce_Pham Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Động lực dài hạn DXY giảm mạnh theo MMT .
Ngắn hạn sẽ có hồi nhẹ.
Cân nhắc DXY để giao dịch các cặp tiền liên quan.
Xu hướng ngắn nên có thể sai khi có biến động mạnh bất thường.
Bình luận:
Bỏ sóng 1 sau động lực down mạnh MMT
Bình luận:
Đạt sóng 1. Xem xét diễn biến sau sóng 1
Bình luận:
Chú ý : 19:15 có thông tin Non-Farm : Mọi kế hoạch có thể thay đổi sau news
Bình luận:
DXY đạt target trong 1 ngày do có thông tin Non-Farm. Tốc độ di chuyển nhanh.

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.