Mrleea94

GOLD Không nên giảm vào lúc này

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
VIX 27 Thước đo rủi ro vẫn còn cao
DXY 95.7 Giảm điểm khi FED vẫn chưa có động thái mới
YEILD Giảm

GOLD mà giảm lúc này chỉ có dìm giá để múc hàng thêm!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.