URIFX

DXY: Bán theo "Mô hình Diagonal Pattern"

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY tạo mô hình này khá lâu,
Đặc điểm của mô hình này là wave 5 cao hơn đường trendline một tí xíu.
Nếu giá consolidate wave hiện tại thì đó là cơ hội sell dài.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.