NgocHaiPearlie

DXY - Ngắn hạn có thể canh sell

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hình vẽ trên thể hiện tất cả các kỳ vọng ngắn hạn của bài viết này.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.