URIFX

DXY: Short ngắn hạn

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DYX càng side way thì khả năng rơi thêm 1 wave nữa là cao.
Long term, mình chờ DYX rớt đến vùng màu vàng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.