TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Canh mua nếu giá breakout kháng cự hiện tại hoặc đợi điểm vào tại mức hỗ trợ trên hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.