DatTong

DXY, CUP Pattern on D1: Continuous uptrend !

DatTong Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
D1:
- Structure: uptrend
- Tendency: upward
- Pattern: CUP pattern.
- Above support
- Pinbar on D1--> pullback
--> Waiting signal--> UP
Bình luận:
Bình luận:

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.