ShaneHua

DXY: 19 Apr, 2023

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Kịch bản phân tích sóng elliott cho DXY (19/4)
• Timeframe thực hiện phân tích: 4H
• Chiến lược giao dịch: Long
• Kỳ vọng chế độ sóng elliott chính(Elliott mode): Sóng hiệu chỉnh (Corrective Wave)
• Kỳ vọng phân loại của sóng hiệu chỉnh (Corrective Wave): Flat
• Vị trí (Position): Sóng - cấp độ Minute, màu hồng.
-> Kịch bản tăng giá bị loại bỏ(mất hiệu lực) khi: thị trường giảm giá xuống vượt qua điểm vô hiệu (Invalidation point).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.