Kienthucforex

DXY hình thành mô hình chiếc cốc - tay cầm, dự báo tăng

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Trong bài phân tích trước, chúng tôi đưa ra nhận định sau khi DXY chạm tới kháng cự 93.15 nó có khả năng cao sẽ bị điều chỉnh khi đây là vùng kháng cự cứng và mục tiêu điều chỉnh sẽ về các vùng tiềm năng 92.66-92.50. Và thực tế đã chứng minh điều đó, sau khi thoái lùi giảm về vùng 92.50 DXY đã tăng rất mạnh trong tuần này và hiện giờ nó đã trở lại vùng kháng cự 93.15. Đồng thời, nó gần như đã hoàn thành mô hình chiếc cốc - tay cầm trên biểu đồ H4 với đường viền cổ là kháng cự 93.15. Mô hình này thường báo hiệu sự tăng giá dài hạn. Tuy nhiên, mô hình chỉ thành công khi nó breakout và đóng cửa bên trên vùng kháng cự 93.15.

Trong ngắn hạn, nó vẫn có thể giảm nhẹ về 92.88 để lấy đà tăng tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.