ad15d7861d844f48a0f5ecc036bda3

Efinity cặp EFI/USDT

Giá lên
OKEX:EFIUSDT   None
EFI/USDT break khỏi nêm, target về 2.5$
Alex Trinh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.