GameonVentures

ENG, H4 (Update), Sóng giảm

Giá xuống
BINANCE:ENGBTC   None
Hoàn thiện sóng 4 nhanh chóng, ENG còn 1 nhịp hiệu chỉnh tăng ở tại điểm đánh dấu 6902 khoảng 30 % trước khi vào sóng giảm cuối cùng trong chu kỳ downtrend của mình
Cùng tìm điểm buy tốt cho mã giao dịch này

Ý tưởng liên quan