GameonVentures

ENG, H4 (Update), Sóng giảm

Giá xuống
BINANCE:ENGBTC   None
Hoàn thiện sóng 4 nhanh chóng, ENG còn 1 nhịp hiệu chỉnh tăng ở tại điểm đánh dấu 6902 khoảng 30 % trước khi vào sóng giảm cuối cùng trong chu kỳ downtrend của mình
Cùng tìm điểm buy tốt cho mã giao dịch này

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures

Ý tưởng liên quan