EOS / BTC - Binance
Buy: 0.0008435 - 0.0008456
Sell: 0.0008913 - 0.0008953
P/s: Chia vốn để vào lệnh, kỳ vọng đỉnh cao hơn đỉnh trước. Tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%