EOS / BTC - Binance
Buy: 0.0008435 - 0.0008456
Sell: 0.0008913 - 0.0008953
P/s: Chia vốn để vào lệnh, kỳ vọng đỉnh cao hơn đỉnh trước. Tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.