NguynTng

EOS khung D1

Giá lên
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Dùng MA, mô hình tam giác cân, hỗ trợ, kháng cự
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.