GaNhep

EOS mô hình 2 đáy

Giá lên
GaNhep Cập nhật   
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
EOS đang từng bước thiết lập mô hình 2 đáy ở khung d1
Bình luận:
EOS hiện đang điều chỉnh về khu vực 84 85
chốt lời 70%, cân nhắc mua thêm hàng ở 84 85
đặt stoploss tại 8300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.