DatTong

EOSBTC, bán

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Bán...
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Bình luận:
TP1 and TP2 is good !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.