EOS / BTC
Sau khi phá vỡ mô hình nêm tăng giá đã có một cú tăng mạnh!
Và hiện đã điều chỉnh giảm về hỗ trợ mạnh tại 0.00107
Hy vọng từ điểm này sẽ được tích lũy và tăng lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.