xuanhaimmoer

EOS/BTC - Đà tăng

BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Các phân tích đã được miêu tả rõ trên biểu đồ

Good luck every one !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.