NguynTng

EOS khung H4

Giá lên
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
sử dụng MA, mô hình 2 đáy, hỗ trợ kháng cự để xác định điểm chốt lời
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.