LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng EOSBTC tuần tới: Giảm!

Giá xuống
BITMEX:EOSH19   None
Mình vẫn thấy EOS là coin rác cần phải giảm nữa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.