JaneDoan

EOS Tín hiệu tích cực

Giá lên
JaneDoan Cập nhật   
BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
Gía đóng cửa trên EMA 200 với volume tăng mạnh
Có thể mua dần và chốt dần tại 5,7-6.7
Bình luận:
Tiếp tục mua vào ở giá 4.2-4.3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.