Phamdong1969

EOS/USDT !D đã có những tín hiệu tăng trờ lại

Giá lên
BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
EOS đã giảm từ mức cao của nó là 15$ về vùng thấp 1,5$ vào ngày 07/12/2018
sau đó đã phục hồi đáng kể tuy sức hồi không mạnh,
Có thể mua vào cho dài hạn tại quanh vùng 2.8$ và cắt lỗ sớm 2,6$
Mục tiêu dài cho 5.3$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.