Phamdong1969

ERD gần hoàn thành vùng tích lũy

Giá lên
BINANCE:ERDBTC   None
Cặp giao dịch ERD / BTC bắt đầu hình thành vùng tích lũy từ đầu tháng 8/2019
Hiện nay giá ERD đang gặp mức cản gần tại 0.00000035
Vượt mức này ERD sẽ có một đợt tăng trưởng tốt.