Phamdong1969

ERD gần hoàn thành vùng tích lũy

Giá lên
BINANCE:ERDBTC   None
Cặp giao dịch ERD / BTC bắt đầu hình thành vùng tích lũy từ đầu tháng 8/2019
Hiện nay giá ERD đang gặp mức cản gần tại 0.00000035
Vượt mức này ERD sẽ có một đợt tăng trưởng tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.