GKFXPrimeVN

Chiến thuật kinh doanh SP500

Giá lên
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Chứng khoán đang thể hiện đà tăng khá mạnh

Canh buy giá 2980, stop 2975, mục tiêu 3000

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.