GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SPX (SP500)

CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Chứng khoán đang tạm dừng đà tăng sau khi tăng nóng, đây là thói quen thường thấy của thị trường.

Hôm nay có thể canh sell quanh vùng 2895, stop 2907, mục tiêu hướng tới 2850

Canh buy giá 2850, mục tiêu 2900, stop 2830

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.