GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá xuống
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Tâm lý lo ngại rủi ro đang quay trở lại trong tâm lý nhà đầu tư
Canh Sell khi giá test lại vùng giá 2805 - 2815, mục tiêu hướng đến là vùng 2730

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.